Sales

 

Berger_Bettina-3_portrait
Chief Marketing Officer (CMO)

Bettina Berger
+41 61 855 67 80
Kontakt
   
Bleich_Clara-1_portrait
Sales Manager

Clara Bleich-Soler
+41 61 855 67 66
Kontakt
Spaenhauer_Christine_portrait
Sales & Marketing Manager

Christine Spänhauer Zwimpfer
+41 61 855 67 82
Kontakt


Sales Manager Backoffice
Stefanie Glauser
+41 61 855 67 75
Kontakt

Project Coordinator R&D and Sales
Karin Wenger
+41 61 855 67 72
Kontakt

 

Assistant Backoffice Sales
Reethika Sivabalakumar
+41 61 855 67 76
Kontakt

 

Sales Manager Backoffice
Susanne Albiez
+41 61 855 67 74
Kontakt

 

Sales Manager Backoffice
Jara Sen
+41 61 855 67 81
Kontakt